اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار شرکت ها

دستیابی به فناوری تشخیص کوکائین به کمک اثر انگشت

دکتر ملانی بائیلی (Melanie Bailey) از اعضای شورای تحقیق علمی فیزیکی و مهندسی (EPSRC) به همراه تیم خود به این نتیجه رسیدند که اثر انگشت افرادی که کوکائین را لمس کرده اند یا حتی افرادی که این ماده مخدر را مصرف نموده اند ، با سایر افراد تفاوت هایی دارد ؛ حتی بعد از اینکه این افراد دستان خود را بشویند.

این خبر توسط مؤسسه تحقیقات و فناوری انگلستان گزارش و منتشر شده است.

کوکائین و ماده اولیه شرکت کننده در متابولیسم آن یعنی بنزوئلکگونین ، با استفاده از تکنیک های جدید تازه کشف شده، می توانند آثار خود را بعد از مصرف یا لمس کوکائین در اثر انگشت افراد بر جای بگذارند.

در طی این تحقیق، تصاویر کوکائین و ماده متابولیت آن در اثر انگشت ، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند و ارتباط بین این مولکول ها و برآمدگی های اثر انگشت تحلیل شدند. حتی با این شیوه جدید، تفاوت بین افرادی که این ماده مخدر را مصرف کرده اند با کسانی که تنها آن را لمس نموده اند نیز قابل تشخیص است.

ثبت یک پاسخ