آرشیو ویدئو

ویدئوی اکسس کنترل و بیومتریک در فرودگاه ها

 
اکسس کنترل و بیومتریک در فرودگاهها

سیستمهای حفاظتی نقش چشمگیری را درفرودگاهها ایفا می نماید.

در این ویدئو نقش سیستمهای اکسس کنترل و بیومتریک جدید در فرودگاهها به نمایش گذاشته شده است.

ثبت یک پاسخ