Drone

Droneمعرفی پروژه هامقالات

پروژه یکپارچه سازی پهپاد نظارتی در دانشگاه جنوب Illinois

دانشگاه جنوب Illinois (SIU) که در سال 1869 تأسیس شد، بیش از 200 رشته تحصیلی اصلی، فرعی و تخصص را...