مقالات

مقالاتنظارت تصویری

دوربین سانل و سامانه ضد تروریست

دوربین حرارتی سانل توانایی تشخیص دقیق و درج درجه حرارت اشیا را دارند. در دوربین ضد تروریست سانل با بهره...
۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴
Page 2 of 24