۳۱ شهریور ۱۳۹۹ |

اخبار شرکت ها

اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار شرکت ها

صدور قوانین جدید در مورد استفاده از تشخیص چهره

مؤسسه صنعت حفاظت (SIA) دستورالعمل های سیاست جدید خود را منتشر کرد که در مورد توسعه و استفاده از فناوری...
1 2 3
Page 1 of 3