آرشیواحراز هویت موبایلی

End Userمقالات

ویروس کرونا نیاز کاربران نهایی به اکسس کنترل را تغییر داد

پاندمی کرونا یا COVID-19 کاربران را بر آن داشت تا بر فناوری های اکسس کنترل تجدید نظر کنند. فناوری های...