آرشیودوربین آیدیس

معرفی پروژه ها

دوربین دام آیدیس در کلیسای جامع کانتربری انگلستان

راهکار نظارت تصویری کمپانی IDIS طی پروژه ای قرار است در مرکز کلیسای جامع کانتربری کشور انگلستان به اجرا درآید....