آرشیودوربین idis

معرفی پروژه ها

دوربین دام آیدیس در کلیسای جامع کانتربری انگلستان

راهکار نظارت تصویری کمپانی IDIS طی پروژه ای قرار است در مرکز کلیسای جامع کانتربری کشور انگلستان به اجرا درآید....