آرشیورویداد حفاظتی

اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار رویدادها

برگزاری نمایشگاه حفاظتی Secutech ویتنام به تعویق افتاد

به منظور داشتن زمان کافی برای بهبود شرایط پاندمی کرونا و داشتن فرصت کافی برای انجام واکسیناسیون توسط دولت ویتنام،...