آرشیونمایشگاه ایمنی و حفاظتی

رویدادهارویدادهای خارجینمایشگاه

برگزاری نمایشگاه اینترسک دبی لغو شد

اینترسک دبی ، نمایشگاه بزرگ و معروف ایمنی و حفاظتی، که مقرر بود در ژانویه 2021 برگزار شود، لغو گردید....