آرشیونمایشگاه IFSEC

اخباراخبار ایمنی و حفاظتیاخبار رویدادها

نمایشگاه بین المللی IFSEC هم به سال 2021 موکول شد

نمایشگاه حفاظتی 2020 IFSEC که پیش تر به دلیل پاندمی کرونا به تعویق افتاده بود، این بار با تصمیم گیری...