۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ |

آرشیواکسس کنترل

معرفی پروژه ها

سیستم قفل آساابلوی در موزه های Tiepval فرانسه

موزه های Tiepval در شمال کشور فرانسه نیازمند یک سیستم کنترل ورود و خروج مطمئن و امن بود تا احتمال...
1 2 3 5
Page 1 of 5