۳۱ شهریور ۱۳۹۹ |

هوش مصنوعی

مقالاتهوش مصنوعی

آیا فناوری هوش مصنوعی می تواند جایگزین هوش انسان شود؟

ویدئوآنالیتیک (VA) همچنان پیشرفت می کند و به سرعت به استانداردی در تجهیزات و راهکارهای نظارت تصویری تبدیل می شود....