پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

IoT

IoTمقالات

فناوری سیستمهای حفاظتی سلاحی موثر در جنگ با ویروس کرونا

هر فرد آلوده به کرونا ویروس به طور میانگین می تواند در عرض 5 روز 2.5 نفر را آلوده کند....
1 2
Page 1 of 2