معرفی پروژه ها

معرفی پروژه ها

قفلهای آسا ابلوی برای ایمن سازی پنج دانشگاه دنیا

در بیشتر دانشگاههای جهان از سیستمهای کنترل دسترسی و قفلهای قدیمی استفاده میشود. اما برای نظارت دقیق و کامل روی...
۱ ۲
Page 1 of 2