آرشیوشهر هوشمند

شهر هوشمندمقالات

چالش بزرگ در مدیریت شهر هوشمند

تحقیقی توسط مجمع جهانی اقتصاد به تازگی بر روی 36 شهر هوشمند پیشرو صورت گرفته است. این تحقیق با هدف...
1 2 3 4
Page 1 of 4