دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

آرشیوویدئوآنالیتیک

مقالاتنظارت تصویری

پیشرفت‌ در صنعت نظارت تصویری و برقراری امنیت بیشتر

شناسایی موارد غیرمجاز در محیط پیرامون معمولاً اولین خط دفاعی برای سازمان‌ها و کاربران نهایی به شمار می‌رود، به خصوص...
۱ ۲
Page 1 of 2